Konkursy

Regulamin konkursów Kneipp® (kneipp_polska) na Instagramie 

§1 Postanowienia ogólne
1) Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywają się̨ konkursy organizowane przez Kneipp® (kneipp_polska) na Instagramie.
2) Konkursy organizowane przez Kneipp na Instagramie nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 612).
3) Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Instagram nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
4) Konkursy organizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Organizator Konkursów
1) Organizatorem Konkursów (dalej zwany: „Organizatorem”) jest Kneipp GmbH z siedzibą w Würzburgu (Niemcy), przy Winterhäuser Str. 85, wpisana do Rejestru Handlowego (Handelsregister) prowadzonego przez Sąd Rejonowy (Amtsgericht – Registergericht) w Würzburgu, HRB Nr. 12254, NIP: DE 134 158 209. Kneipp GmbH jest wyłącznym producentem produktów marki Kneipp® oraz administratorem strony internetowej swiatkneippa.com.
2) Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

§3 Warunki uczestnictwa w Konkursach Kneipp® (kneipp_polska) na Instagramie
1) Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2) Uczestnikiem (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być́ tylko osoba, która ukończyła 18 lat, jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej bądź posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3) Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem Konkursu.
4) Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5) W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowanie wyników, fałszowanie danych, przesyłanie komentarzy i zdjęć o charakterze naruszającym normy obyczajowe i prawne, Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika z udziału w Konkursie. Dyskwalifikacja jest równoznaczna z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie.
6) Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do przesłanych materiałów (zdjęcia, przepisy, komentarze etc.) na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym na Instagramie); jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych (w tym na Instagramie), oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora i jego produktów.
W stosunku do Zdjęć nagrodzonych zgodnie z §5 Regulaminu z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonego Zdjęcia, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,
b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) – c)
– publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,
e) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworu (w przypadku elementów słownych zamieszczonych na Zdjęciu),
f) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
g) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
h) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
i) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,
j) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.
Ponadto Uczestnik, którego Zdjęcie zostało nagrodzone zgodnie z §6 Regulaminu, upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zdjęcia, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Zdjęcia na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania jego modyfikacji, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
7) Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z par. 3 ust. 2b Regulaminu) dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
8) Uczestnik, który nie spełni łącznie wszystkich warunków określonych powyżej zostanie zdyskwalifikowany.

§4 Zasady Konkursu na Instagramie
1) Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) wypełnić zadanie konkursowe
b) zapoznać się z Regulaminem Konkursu
c) w zależności od Konkursu mogą być wymagane dodatkowe/inne informacje.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed czasem z ważnych powodów, pod warunkiem nienaruszenia praw nabytych Uczestników. O przyczynach zakończenia Konkursu i jego Zakończeniu Organizator poinformuje Uczestników podając informację do publicznej wiadomości za pomocą środków służących komunikacji z Uczestnikami.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Organizator zobowiązany jest do poinformowania Uczestników o przyczynach i treści zmian w sposób przyjęty do komunikacji z Uczestnikami, w odpowiednim terminie przed wejściem zmian w życie. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.
4) W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu Organizator może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach przesłanych przez Uczestników Konkursu.

§5 Miejsce i czas przeprowadzenia Konkursu
1) Każdy Konkurs podlega odrębnemu ogłoszeniu na profilu Kneipp Polska (kneipp_polska) na Instagramie: https://www.instagram.com/kneipp_polska
2) Terminy i czas trwania Konkursów podawane są przy każdej akcji osobno.

§6 Sposób i termin ogłoszenia wyników
Wyniki Konkursów są publikowane na Instagramie w terminach określonych w osobnym poście dla każdej akcji konkursowej.

§7 Zwycięzcy i nagrody
1)Nagrody (dalej: „Nagroda”) są określane dla każdego Konkursu osobno, a informacja o rodzaju Nagrody w danym Konkursie jest publikowana każdorazowo na profilu Kneipp Polska (kneipp_polska) na Instagramie.
2) Nagroda zwolniona jest z opodatkowania na mocy obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3) Spośród nadesłanych Prac Konkursowych/opublikowanych zdjęć /komentarzy/ odpowiedzi, Jury firmy wybierze te, które uzna za najlepsze i je nagrodzi. Organizator zobowiązuje się do opublikowania na profilu Kneipp Polska (kneipp_polska) imion i nazwisk, nicków lub innych nazw osób, które wygrały jedną z nagród określonych w konkursie oraz do wysyłki nagród na adres wskazany przez laureatów danego konkursu.
4) Po ogłoszeniu wyników zwycięzca proszony jest o kontakt z Kneipp Polska (kneipp_polska) na Instagramie poprzez „wiadomość prywatną”. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania Nagrody lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą bądź niemożności przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy w terminie 7 dni od daty podjęcia próby ich przekazania, Nagroda przepada.
5) Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt Organizatora w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
6) Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w trakcie trwania Konkursu.
7) Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.
8) Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty, pod wskazany przez nich adres.
9) Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
a) niepodania danych adresowych w terminie o którym mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu,
b) podania błędnych, niepełnych danych adresowych,
c) zmiany danych adresowych Uczestnika, o których Organizator nie został należycie poinformowany.
11) W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.

§8 Reklamacje
1) Uczestnik Konkursu, który uzna, że jego prawa związane z uczestnictwem w Konkursie zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Organizatora reklamację.
2) Reklamacje dotyczące Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres info@kneipp.pl w terminie nie późniejszym niż 21 dni od daty zakończenia Konkursu.
3) Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są niezwłocznie przez Komisję Konkursową i w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego, na zasadach i w terminach określonych w obowiązujących przepisach.
4) Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną.

§9 Przetwarzanie danych osobowych
1) Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). Organizator jest Administratorem danych osobowych.
2) Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
3) Podanie danych osobowych przez uczestników jest całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie.

§10 Postanowienia końcowe
1) Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
2) Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna na blogu Kneipp Polska: https://swiatkneippa.com/konkursy
3) Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem:
a) drogą elektroniczną na adres: info@kneipp.pl
b) pisemnie: Winterhäuser Str. 85, 97084 Würzburg, Niemcy.
4) Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Konkursie będą rozstrzygane zgodnie z polskim prawem przez właściwy sąd powszechny.
5) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowania mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin Konkursów na blogu http://www.swiatkneippa.com

1) Sponsorem wszystkich nagród jest firma Kneipp GmbH.
2) Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a) wypełnić zadanie konkursowe
b) podać informację, pod jaką nazwą (nick) obserwujesz bloga swiatkneippa.com
c) w zależności od konkursu mogą być wymagane dodatkowe lub inne informacje.
3) Nagrody są nowe i nieużywane.
4) Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
5) W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Kneipp GmbH, a także członkowie ich rodzin.
6) Terminy Konkursów podawane są przy każdej akcji osobno.
7) Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury firmy wybiera te, które uzna za najlepsze i zostaną one nagrodzone a ich autorzy zostaną dopisani na podstronie konkursu (np. nick, imię oraz pierwsza litera nazwiska. Ewentualnie miejscowość). Podstawowe kryteria oceny prac konkursowych są następujące: pomysłowość, zwięzłość i oryginalność odpowiedzi.
8) Po ogłoszeniu wyników zwycięzca proszony jest o kontakt mailowy w ciągu trzech dni.  Jeśli nie otrzymamy wiadomości, to wybrany zostanie kolejny zwycięzca.
9) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację przesłanych danych i materiałów (przepisów, zdjęć, itd.), nicka lub imienia na blogu www.swiatkneippa.com i innych stronach/portalach internetowych firmy Kneipp  oraz na wykorzystanie jego adresu wyłącznie w celu nadania przesyłki.
10) Nagrody wysyłane są tylko na terenie Polski.
11) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)
12) Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konkursie będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Regulaminem.
13) Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania każdego zgłoszenia Uczestnika bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu lub naruszającego przyjęte powszechnie normy obyczajowe.
14) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s